CVBS/zh

From FriendlyARM WiKi
Jump to: navigation, search

English

1 H3

1.1 Linux-3.4

对于H3 Linux-3.4系统映像,NanoPi M1 Plus / NanoPi M1 / NanoPi Duo2 支持配置为CVBS输出。由于HDMI / CVBS只能选择一路输出显示,而HDMI输出更通用一些,所以M1 Plus / M1默认是使能HDMI 禁止CVBS,而Duo2 由于没有HDMI 接口,所有默认是使能CVBS。

参考下列操作可以自行手动为M1 Plus / M1 使能CVBS输出。

1.1.1 参考文档

$ git clone https://github.com/friendlyarm/h3_lichee.git lichee --depth 1
$ ls lichee/doc/H3 sys_config.fex使用配置说明V1.1.pdf。

1.1.2 修改sys_config

以NanoPi M1 Plus 为例,NanoPi M1 的修改操作也是类似的。
M1 Plus的sys_config文件路径如下:

$ ls lichee/tools/pack/chips/sun8iw7p1/configs/nanopi-h3/board/sys_config_nanopi-m1-plus.fex

禁止HDMI 并且使能CVBS:

[disp_init]
disp_init_enable = 1
disp_mode = 1
screen0_output_type = 3
screen0_output_mode = 5
screen1_output_type = 2
screen1_output_mode = 14
fb0_format = 0
fb0_width = 0
fb0_height = 0
fb1_format = 0
fb1_width = 0
fb1_height = 0
 
[hdmi_para]
hdmi_used = 0
hdmi_power = "vcc-hdmi-18"
 
[tv_para]
tv_used = 1
tv_dac_used = 1
tv_dac_src0 = 0

1.1.3 编译更新

编译lichee:

$ cd lichee/fa_tools
$ ./build.sh -b nanopi-m1-plus -p linux -t all

更新SD卡:

$ cd lichee/fa_tools
$ ./fuse.sh -d /dev/sdX -p linux -t u-boot

/dev/sdX 请替换为实际的TF卡设备文件名。